Početna / O nama / Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta proizvoda kontinuirano se realizuje tokom proizvodnog procesa i to se odnosi i na poluproizvode kao i gotove proizvode.

Kontrola se radi na prvim komadima kao i tokom procesa.U slučaju bilo kakvog
odstupanja od zadatih vrednosti proces proizvodnje se prekida i pristupa se
podešavanju parametara.
Kvalitet naših proizvoda je na prvom mestu i za to su odgovorni svi radnici, a
prvenstveno kontrolor procesa i laborant.Kontrolom u proizvodnji se mere
dimenzije, oblik rebara kao i težina po dužnom metru, a laboratorisko ispitivanje
nam daje mehaničke karakteristike proizvoda.
Obzirom da je kvalitet jedan od prioriteta TEHNOGRAD INŽENJERING-a,
dobili smo i sertifikate eksternih tela i to:

  • Sertifikat o usaglašenosti Sistema menadžmenta po zahtevu standarda
    SRPS ISO 9001:2015
9001
  • Sertifikat o akreditaciji Laboratorije br.01-455 od ATS-a
lab
  • Sertifikat o usaglašenosti proizvoda po zahtevima za čelik za armiranje
    betona(sl.glasnik RS br. 35/15 i 44/16) i zahtevima standarda
    SRPS EN 10080:2008. Br.sert.150 SC008 i 150 SC009 iz 2018.g.
sc009
sc008